Servicevoorwaarden

Laatste update: 10 januari 2021

De Service

Dit is een overeenkomst tussen u of een entiteit die u vertegenwoordigt (hierna “U” of “Uw”) en Bizplay (hierna “Bizplay”, “Wij”, “Onze” of “Ons”).

Bizplay biedt een op het internet gebaseerde dienst aan voor narrowcasting, ook wel digital signage genoemd (hierna de “Dienst”). De Dienst bestaat uit een server en een website, te vinden op www.bizplay.com, waarmee schermen, Content en gebruikers kunnen worden onderhouden. De functionaliteit is beschikbaar via de website en een Application Programming Interface (API).

Uw Acceptatie

Door gebruik te maken van Bizplay’s diensten (de Dienst) of één van de Bizplay producten of gegevensstromen (data feeds) stemt U in met (1) deze servicevoorwaarden en (2) Bizplay’s privacybeleid. Als U het niet eens bent met enig onderdeel van de Voorwaarden, gebruik dan de Dienst niet en verwijder uw gebruikersaccount van Bizplay. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die van de Dienst gebruik maakt.

Hoewel Bizplay kan proberen U op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in de Voorwaarden van de Dienst, kunt U het beste regelmatig de laatste versie van deze Voorwaarden nalezen. Het is Bizplay toegestaan om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld om wijzigingen in het recht, regulatoire wijzigingen of wijzigingen in de functionaliteit, die door de Dienst worden aangeboden, te effectueren. Door het gebruik van de Dienst voort te zetten stemt U in met deze wijzigingen in de Voorwaarden. U dient ten behoeve van Uw administratie Uw eigen exemplaar van de Voorwaarden uit te draaien of te bewaren. Derden kunnen geen rechten of voordelen ontlenen aan de inhoud van deze Voorwaarden.

Registreren

U kan verzocht worden een gebruikersaccount aan te maken voor één of meer gebruikers om gebruik te kunnen maken van de Dienst. U alleen bent verantwoordelijk voor de handelingen die binnen deze gebruikersaccounts worden uitgevoerd. U dient de wachtwoorden van deze gebruikersaccounts geheim te houden. U bent verantwoordelijk voor alles dat uit naam van uw gebruikersaccounts gebeurt, of wat op Uw kanalen en op Uw schermen of via andere media van Uw Content wordt getoond.

Als U kennis heeft van enig niet geautoriseerd gebruik van Uw gebruikersaccounts of enige schending van geheimhouding moet U ons meteen inlichten. Bizplay is niet aansprakelijk voor enig verlies Uwerzijds door niet geautoriseerd gebruik van Uw gebruiksaccounts. U bent echter mogelijk wel aansprakelijk voor verliezen van Bizplay of derden die optreden door niet geautoriseerd gebruik van Uw gebruikersaccounts.

Als enige informatie die U heeft gebruikt tijdens registratie van Uw gebruikersaccounts onjuist is (of als wij reden hebben dat te vermoeden) hebben wij, zoals beschreven in de paragraaf “Beëindiging”, het recht Uw gebruikersaccounts op te schorten of te beëindigen en verdere toegang tot de Dienst te ontzeggen.

Of U een gebruikersaccount aanmaakt of niet, U geeft met Uw gebruik van de Dienst aan dat U tenminste dertien jaar oud bent.

Algemeen Gebruik Van De Dienst

Bizplay geeft U toestemming tot het gebruik van de Dienst zoals beschreven in deze Servicevoorwaarden op voorwaarde dat:

 1. U instemt de Dienst niet te wijzigen of aan te passen.
 2. U instemt de Content van de Dienst op geen andere wijze te benaderen of te gebruiken dat die van de Dienst zelf.
 3. U instemt de Dienst niet voor de volgende commerciële doelen te gebruiken zonder van te voren geschreven toestemming van Bizplay te hebben ontvangen;
 4. verkoop van toegang tot de Dienst,
 5. de verkoop van advertenties, gesponsorde- of promotieuitingen binnen de Dienst of
 6. inhoud anders dan duidelijk door de Dienst gefaciliteerd
 7. Niet toegestaan commerciëel gebruik van de Dienst niet omvat;
 8. enig gebruik waarvoor van tevoren Bizplay geschreven toestemming heeft verleend
 9. Als Bizplay software adviseert stemt U in met de gebruiksvoorwaarden van de auteur van die software en de software mogelijk automatisch updates en nieuwe versies installeert.
 10. U instemt geen direct of indirect gebruik te maken van geautomatiseerde systemen zoals “robots”, “spinnen” of “offline readers” die de Dienst gebruiken op een manier die een zwaardere belasting voor de Dienst zouden betekenen dan normaal gebruik. U zult geen persoonsgerelateerde informatie, inclusief gebruikersnamen, verzamelen van de Dienst. U stemt in geen contact op te nemen met gebruikers van de Dienst voor commerciële doeleinden betreffende hun Content.
 11. U instemt dat Uw gebruik van de Dienst in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde wetten.

Bizplay heeft het recht om elk onderdeel van de Dienst op enig moment te staken.

Inhoud

Naast de voorwaarden op het algemeen gebruik van de dienst zoals hierboven beschreven, gelden de volgende voorwaarden voor het gebruik van gegevens (data) in de vorm van tekst, informatie, verwijzingen, tekeningen, foto’s, profielen, audio en video (“Inhoud”):

 1. Met een Bizplay gebruikersaccount mag U Content plaatsen op de Dienst.
 2. Content zoals voorbeelden en sjablonen worden door Bizplay aangeboden zoals ze zijn. U kunt deze inzien, gebruiken en veranderen om Uw eigen Content te creëren zoals toegestaan door de Voorwaarden. Bizplay behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk toegekend zijn in en aan de Dienst en de Content.
 3. U zult de veiligheids-, authenticatie- en autorisatiemaatregelen en functies van de Dienst niet ontduiken, saboteren of anderszins onbruikbaar maken.
 4. U zult alleen de Inhoud van Bizplay of die U zelf maakt gebruiken. Voor het gebruik van Inhoud van andere partijen dan die in deze Voorwaarden genoemd zijn, zult U instemmen en handelen in overeenstemming met de voorwaarden die deze andere partijen stellen voor het gebruik van hun Inhoud. Hoewel Bizplay niet aansprakelijk is voor verliezen die geleden worden door onrechtmatig gebruik van Inhoud van derden, kunt U wel aansprakelijk worden gehouden voor verliezen van Bizplay of derden door het onrechtmatig gebruik van Inhoud van derden. U zult geen Inhoud van andere Bizplay gebruikers gebruiken zonder hun expliciete geschreven toestemming.
 5. U begrijpt dat de Dienst U Inhoud toont van verschillende bronnen en dat Bizplay niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, juistheid, bruikbaarheid, veiligheid of het intellectueel eigendom van of gerelateerd aan deze Inhoud. U begrijpt en stemt in met feit dat U via de Dienst Inhoud kunt zien die onnauwkeurig, onvolledig, beledigend, onfatsoenlijk of afstotend is en hierbij gaat U ermee akkoord afstand te doen en doet U afstand van enige wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die U heeft of kunt hebben tegen Bizplay voor zo ver mogelijk toegestaan door toepasselijke wetgeving en U vrijwaart Bizplay, haar eigenaren, -exploitanten, -partners, -licentiegevers en -licentiehouders schadeloos voor zo ver als de toepasselijke wetgeving dit toestaat.
 6. U alleen bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Inhoud die U, gebruik makend van de Dienst, creëert en/of vertoont.
 7. U alleen bent verantwoordelijk voor het zeker stellen dat de inhoud die U creëert en/of vertoont bestemd is voor een publiek van 18 jaar of ouder. Inhoud creëren voor en vertonen aan een publiek jonger dan 18 jaar vergt dat U voldoet aan relevante wetgeving op het gebied van "Made For Kids" inhoud. Bizplay volgt en verzamelt geen gebruiksgegevens van specifieke inhoud en voldoet daarom aan (de relevante delen van) wetten op het gebied van het volgen van en de privacy van "Made For Kids" publiek (zoals daar zijn de U.S. Children's Online Privacy (COPPA) en E.U. General Data Protection Regulation (GDPR)). U alleen bent verantwoordelijk voor het feit dat Uw inhoud voldoet aan de relevante "Made For Kids" wetgeving als Uw publiek jonger is dan 18 jaar. Wij kunnen niet controleren op en dus niet afdwingen dat Uw inhoud geschikt is voor een publiek van 18 jaar en ouder.
 8. U begrijpt dat Bizplay gebruik maakt van wachtwoorden voor het beschermen van haar gebruikersaccounts, Bizplay garandeert een vertrouwelijkheid met betrekking tot de Inhoud die van de Dienst naar Uw schermen wordt gestuurd (het afspelen van kanalen). U bent alleen verantwoordelijk voor Uw eigen Inhoud en het plaatsen op en verspreiden van deze inhoud via de Dienst. U bevestigt, verklaart en garandeert dat U eigenaar bent van of de benodigde licenties, rechten, instemming of toestemming hebt om de Inhoud die U plaatst en maakt te mogen verspreiden. U licenseert Bizplay alle patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten en alle andere eigendomsrechten over Uw Inhoud zodat Bizplay deze kan verspreiden via de Dienst volgend uit deze Voorwaarden.
 9. Voor de duidelijkheid; U behoudt al Uw eigendomsrechten op Uw Inhoud. Echter, door het plaatsen van Inhoud op Bizplay, verleent U Bizplay een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, sublicenseerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, verspreiden, maken van afgeleide werken en weergeven van de Inhoud in verband met het uitvoeren van de Dienst en Bizplay's (en haar opvolgers en partners) bedrijfsuitvoering, inclusief en zonder beperking voor de herverdeling van een deel of het geheel van de Dienst (en de afgeleide werken) in welke mediaformaten en via welke mediakanalen dan ook. De hierboven genoemde licentie, verleend door het aanbieden van Inhoud aan de Dienst eindigt binnen een commercieel redelijke termijn nadat U Uw Inhoud van de Dienst verwijdert. U begrijpt en stemt in met het feit dat Bizplay (server)kopieën van Uw Inhoud die U heeft verwijderd kan behouden, deze echter niet kan vertonen of verspreiden.
 10. De Inhoud die U plaatst op de Dienst zal geen auteursrechten of eigendomsrechten van derden bevatten tenzij U geschreven toestemming hebt van de rechtmatige eigenaar van deze rechten of op een andere manier het recht heeft om Bizplay de in de Voorwaarden genoemde rechten te verlenen.
 1. Wij zijn en worden geen eigenaar van enige Inhoud die U plaatst op of waarnaar U verwijst vanuit de Dienst en daarmee publiceert. Wij kunnen Inhoud bewaren en prijsgeven als daartoe rechterlijk besluit wordt uitgevaardigd of als wij, ter goeder trouw, geloven dat dergelijk bewaren of prijsgeven nodig is om: (a) juridische processen te volgen, (b) deze Voorwaarden te handhaven, (c) te reageren op beschuldigingen van schending van auteurs- en eigendomsrechten of (d) om de rechten, het eigendom, de privacy of persoonlijke veiligheid van ons, onze gebruikers of de openbare veiligheid.
 2. De Dienst kan advertenties of Inhoud bevatten van derden en/of verwijzingen naar websites van derden. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de (privacy)voorwaarden, werking of doelen van deze websites van derden. Daarnaast zullen en kunnen wij deze websites niet censureren of de inhoud aanpassen. Als U onze Dienst of website verlaat raden wij u aan de voorwaarden en het privacybeleid van de andere websites te lezen. Door gebruik te maken van onze Dienst ontlast U ons van enige en alle aansprakelijkheid voor gevolgen van Uw gebruik van websites van derden of inhoud van derden op onze website of Dienst.
 3. Bizplay ondersteunt geen Inhoud die op de Dienst wordt geplaatst door een gebruiker of licentiegever, noch enige mening, aanbeveling of advies die daarin wordt verwoord en Bizplay wijst nadrukkelijk alle aansprakelijkheid met betrekking tot Inhoud af. Bizplay staat binnen zijn Dienst geen schending van auteursrechten en intellectueel eigendom toe en Bizplay zal alle Inhoud verwijderen als zij afdoende wordt geïnformeerd dat deze Inhoud dergelijke schendingen bevat. Bizplay behoudt zich het recht voor om Inhoud, zonder waarschuwing vooraf, te verwijderen.

Abonnementen

De Dienst is beschikbaar in verschillende niveaus van functionaliteit. Toegang tot een specifieke bundeling van functionaliteit van delen van de Dienst onder een specifieke naam tegen betaling van een wederkerende betaling duiden we aan als abonnement (hierna "Abonnement"). De Abonnementen bestaan uit de huidige functionaliteitsabonnementen en andere diensten die in de toekomst door Bizplay geleverd kunnen gaan worden. Uw transacties en overig gebruik van het Abonnement zijn onderhevig aan de voorwaarden beschreven in deze Abonnementen paragraaf van deze Servicevoorwaarden.

Betaling, Terugbetaling en Opzeggingsbeleid

 1. Betaling: Bizplay accepteert betaling via de methoden die worden aangegeven voor de aankoop. U dient een valide, geaccepteerde vorm van betaling te hebben geregistreerd om een Abonnement te kunnen kopen. U stemt in met alle relevante Servicevoorwaarden en andere juridische overeenkomsten met Bizplay en derden die van toepassing zijn op de door U gekozen betalingsmethode. De prijzen voor Abonnementen kunnen veranderen en Bizplay geeft geen prijsgarantie of terugbetaling in het geval van een prijsverlaging of gereduceerde promotieprijs. U stemt in te zullen betalen voor alle Abonnementen die U aanschaft. Bizplay zal via Uw credit kaart of andere betalingsvorm het bedrag dat aangegeven staat bij het relevante Abonnement plus belasting, bankkosten en wisselkoersfluctuaties, als deze van toepassing zijn, in rekening brengen. U geeft toestemming aan Bizplay om op de eerste dag van elke abonnementsperiode de kosten van het Abonnement te innen en, als de geregistreerde betalingsmethode ongeldig wordt - door het verlopen van een credit kaart of vergelijkbare reden - wij niet in staat zijn om binnen een maand het verschuldige bedrag te innen U de toegang tot Uw Abonnement te ontzeggen tot U de betalingsgegevens hebt geactualiseerd. Als U Uw betalingsgegevens niet binnen een redelijke termijn actualiseert kan Bizplay Uw abonnement opzeggen.
 2. Belastingen: Als Bizplay of één van zijn betalingspartners vereist zijn om belasting te innen/af te dragen over de Abonnementen die U aanschaft dan zal het bedrag voor die belasting worden geïnd op het zelfde moment als de betaling voor Uw Abonnement. U bent, als de wet dat vereist, verantwoordelijk voor het rapporteren en eventueel betalen van additionele kosten of belasting voor de aanschaf en het gebruik van Uw Abonnement (b.v. kosten voor auteursrechten op gebruikte media).
 3. Opzegging van Abonnementen: als u een Abonnement koopt kan U het abonnement op elk gewenst moment vóór het einde van de huidige factureringsperiode opzeggen. De opzegging wordt doorgevoerd voor het einde van de huidige factureringsperiode. U behoudt toegang tot de Dienst vanaf het moment dat u opzegt tot het begin van de volgende factureringsperiode en ontvangt geen teruggave of tegoed voor eventuele resterende dagen in uw huidige factureringsperiode. Als Uw factureringsperiode langer is dan een maand kunt U om teruggave vragen voor de resterende maanden tot aan de volgende factureringsperiode. In dat geval wordt Uw Abonnement beëindigd aan het begin van de periode waarover de teruggave geldt. De periode waarover de teruggave mogelijk is, is ten minste één maand en wordt in maanden gerekend.
 4. Proefperioden: Bizplay kan proefperioden aanbieden aan potentiele klanten. Als U van een dergelijke proefperiode gebruik maakt krijgt U gratis toegang tot een Abonnement gedurende de proefperiode. Aan het einde van de proefperiode vervalt automatisch de toegang tot het Abonnement en worden geen kosten in rekening gebracht. Als U gebruik wilt blijven maken van het Abonnement dan kunt U dit bewerkstelligen door op de daarvoor gekenmerkte knoppen op het Dashboard of het Instellingen-scherm te klikken. In dat geval dient U een betalingswijze te kiezen en betalingsgegevens in te vullen. Als de proefperiode is afgelopen of als U assistentie wenst kunt U contact opnemen met ons support team.
 5. Herroepingsrecht: Als consument in de Europese Economische Ruimte, heeft u een wettelijk herroepingsrecht van aankopen van Abonnementen. Wanneer u echter een aankoop doet van een abonnement van Bizplay erkent u dat de Dienst onmiddellijk wordt geleverd en direct beschikbaar is en stemt u ermee in dat u als gevolg daarvan afstand doet van uw wettelijk herroepingsrecht. U kunt dan nog steeds een aanvraag doen voor terugbetaling op basis van het teruggavebeleid.

Wanneer u geen afstand heeft gedaan van uw herroepingsrecht, heeft U mogelijk het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. Dit herroepingsrecht vervalt na 14 dagen vanaf de dag dat de overeenkomst is gesloten. Als deze 14e dag in het weekend of een nationale feestdag valt, dan vervalt het herroepingsrecht op de volgende werkdag. Om Uw herroepingsrecht uit te oefenen dient U ons ondubbelzinnig op de hoogte te brengen van Uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingsdeadline te halen is het voldoende als U Uw communicatie met betrekking tot Uw uitoefening van het herroepingsrecht naar ons toezendt voordat de herroepingsperiode is verstreken. Gevolgen van herroeping: Als U de overeenkomst herroept, ontvangt U alle betalingen die U tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van Uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen U bij voorkeur terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee U de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij dit voor ons additionele kosten oplevert die met een andere betalingswijze te vermijden is; in ieder geval zullen U voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Restricties

 • Apparaat- en gebruikseisen: Bepaalde Abonnementen kunnen eisen stellen aan de apparaten die gebruikt kunnen worden om inhoud te onderhouden en creëren. Deze eisen kunnen met de tijd variëren. Informatie over verschillende afspeelapparaten en hun mogelijkheden en beperkingen is te vinden op onze Help Pagina's.
 • Bij gebruik van een Abonnement is het niet toegestaan om (of te proberen om):
  • het Abonnement op een illegale manier of met een illegaal doel te gebruiken;
  • Uw inloggegevens te delen met derden om hen toegang te geven tot Uw Abonnement;
  • het Abonnement te kopiëren, verkopen, verhuren of licenseren aan derden;
  • de beveiligingstechnologieën die Bizplay gebruikt om haar Abonnementen te beschermen te omzeilen, reverse-engineeren, uit te schakelen of anderszins te beïnvloeden of anderen aan te moedigen of helpen om dit te doen;
  • het Abonnement te gebruiken anders dan op een door Bizplay goedgekeurde manier;
  • of enige eigendomskennisgeving of merktekens te verwijderen

Wijzigingen

 1. Wijzigingen of beëindiging van Abonnementen: Bizplay behoudt zich het recht voor de beschikbaarheid van Abonnementen te wijzigen. We behouden ons daarnaast het recht voor Abonnementen aan te passen, op te schorten of te beëindigen en we zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor dergelijke aanpassingen, opschorting of beëindiging. Dit is echter niet van invloed op Uw mogelijkheid een terugbetaling aan te vragen zoals hierboven beschreven.
 2. Verwijdering of onbeschikbaarheid van inhoud: In bepaalde gevallen kan inhoud die beschikbaar is in een Abonnement, onbeschikbaar worden wegens juridische of beleidsredenen. Bizplay is niet aansprakelijk jegens U of derden voor dergelijke onbeschikbaarheid. Als Bizplay ervoor kiest u een terugbetaling te geven, is de terugbetaling van uw aankoopprijs uw enige verhaalsmogelijkheid.
 3. Wijzigingen in de Voorwaarden voor Abonnementen: Bizplay kan deze paragraaf voor Abonnementen en andere delen van deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als de Servicevoorwaarden veranderen, krijgt u de mogelijkheid de nieuwe voorwaarden te bekijken bij uw volgende aankoop van een Abonnement. Door die aankoop te voltooien, geeft u aan dat u akkoord gaat met de nieuwe versie van de Servicevoorwaarden en ook dat ze van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst als geheel en alle daaropvolgende aankopen (totdat de Servicevoorwaarden weer worden gewijzigd). Als u weigert de bijgewerkte Servicevoorwaarden te accepteren, kunt u geen aanvullende Abonnementen kopen en blijft de laatste versie van de Servicevoorwaarden die u heeft geaccepteerd, van toepassing op uw gebruik van eerder gekochte Abonnementen.

Privacy

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, als onderdeel van de Dienst, U van ons emails kan ontvangen, zoals een bevestiging van het creëren van een gebruikersaccount, aankondigingen, administratieve berichten en eventuele nieuwsbrieven, waarvan U hebt aangegeven dat U ze wilt ontvangen. U zult voor een aantal van deze berichten kunnen kiezen ze niet te ontvangen, dat is echter niet voor alle berichttypen mogelijk (zoals berichten over Uw gebruikersaccount(s) en administratieve berichten). Bizplay belooft nooit Uw persoonsgegevens te verhuren of verkopen, verder zult U nooit een email of brief ontvangen van derden als gevolg van Uw relatie met ons tenzij wij hier expliciet Uw toestemming voor hebben gevraagd en deze van U hebben gekregen.

De nieuwe privacy wet van de Europese Unie GDPR

Meer informatie over hoe Bizplay invulling geeft aan de nieuwe Europese privacy wetgeving GDPR (in Nederland AVG geheten) kun je vinden in onze AVG verklaring en privacybeleid.

Kosten en betaling

Wij rekenen abonnementskosten, indien van toepassing, één periode vooraf en tenzij op schrift overeengekomen, geeft U ons toestemming om automatisch het verschuldigde bedrag op Uw credit card, bankrekening of ander betaalmiddel in rekening te brengen. Wij mogen onze prijzen wijzigen als wij U daarvan 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen. Naast de kosten voor onze Dienst brengen wij ook de van toepassing zijnde belasting(en) in rekening. Als er additionele belasting door U moet worden afgedragen over bedragen die wij in rekening brengen dan is dat Uw verantwoordelijkheid en U scheldt ons hiermee alle verantwoordelijkheid dienaangaande kwijt.

Verandering Aan De Dienst

Bizplay behoudt zich het recht voor om op enig moment de Dienst (of enig onderdeel daarvan), tijdelijk of permanent, aan te passen of te beëindigen, met of zonder notificatie, zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen daarvan voor U of enige derde partij.

Beëindiging Van Uw Relatie Met Bizplay

Deze Voorwaarden blijven van kracht zolang U de Dienst gebruikt. U kunt de Dienst om enig welke of zonder reden, met of zonder berichtgeving vooraf, op elk moment opzeggen zonder daarvoor aansprakelijk gehouden te worden. U kunt de Dienst opzeggen door Uw gebruik van de Dienst te stoppen en een geschreven bericht te sturen, U gaat ermee akkoord dat U geen recht hebt op terugbetaling van een ongebruikt deel van in rekening gebrachte kosten, mochten die er zijn, tot het eind van de maand waarin U de Dienst hebt opgezegd.

Wij kunnen de overeenkomst met U beëindigen door de Dienst niet langer aan U te verlenen en zullen daarbij, naar rato, geld indien dat al aan ons is betaald, voor de Dienst, terugbetalen. Bizplay zal een gebruikersaccount van een gebruiker verwijderen:

 1. als blijkt dat deze gebruiker herhaaldelijk auteurs- of eigendomsrechten heeft geschonden
 2. als wij beslissen dat Inhoud van deze gebruiker deze Voorwaarden schendt anders dan auteursrechtelijk, zoals, maar niet gelimiteerd tot, pornografie, obsceniteit of niet toegestaan volume van materiaal. Bizplay kan op elk moment, zonder waarschuwing vooraf en naar eigen goeddunken, dergelijke Inhoud verwijderen.

Eigendomsrechten

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de servers die gebruikt worden in verband met de Dienst private en vertrouwelijke informatie bevatten die is beschermd door van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten en andere wetgeving.

Uitsluiting van garanties

Niets in de Voorwaarden zal de wettelijke rechten aantasten waar u als consument te allen tijde recht op heeft en die u niet bij contract kunt wijzigen of prijsgeven. De Dienst wordt verleend in de toestand waarin deze zich bevindt [as is]. Bizplay geeft met betrekking daartoe aan u geen enkele garantie of conformiteit af. Met name verklaart of garandeert Bizplay jegens u niet dat:

 1. uw gebruik van de Dienst aan uw eisen zal voldoen;
 2. uw gebruik van de Dienst onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos zal verlopen;
 3. eventuele door u ten gevolge van uw gebruik van de Dienst verkregen informatie juist of betrouwbaar zal zijn; en/of
 4. fouten in de werking of functionaliteit van de Dienst zullen worden hersteld.

Op de Dienst zijn geen voorwaarden, garanties of andere bedingen van toepassing (met inbegrip van impliciete bepalingen inzake bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of conformiteit aan een bepaalde beschrijving), behalve voor zover deze uitdrukkelijk in de Voorwaarden zijn neergelegd. Verder representeren wij geen derde partij noch verlenen wij garanties namens derden; alles betreffende diensten, producten of inhoud die door derden aan U worden geleverd is tussen U en hen.

Aansprakelijkheidsbeperking

Niets in de Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Bizplay voor alle schade uit die ingevolge het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt, en niets in die Voorwaarden beperkt die aansprakelijkheid van Bizplay.

Behoudens de hierboven beschreven bepaling is Bizplay niet jegens u aansprakelijk voor:

 1. de indirecte of gevolgschade die u eventueel lijdt, waaronder (direct of indirect door u te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of
 2. de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van:
 3. het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van advertenties, of ten gevolge van een relatie of transactie tussen u en een adverteerder of sponsor wiens advertenties in de Dienst verschijnen;
 4. veranderingen die Bizplay eventueel in de Dienst aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties);
 5. de verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van enige Inhoud en andere met behulp van of door middel van uw gebruik van de Dienst aangehouden of verzonden gegevens;
 6. het feit dat u niet de juiste gebruikersaccountinformatie aan Bizplay heeft verstrekt; en/of
 7. het feit dat u uw wachtwoord of de nadere bijzonderheden aangaande uw gebruikersaccount niet op een veilige plaats heeft bewaard en/of geheim heeft gehouden.

De hierboven jegens U beschreven beperkingen van de aansprakelijkheid van Bizplay gelden ongeacht of Bizplay van de mogelijkheid van het zich voordoen van dergelijke schade op de hoogte is gesteld of had moeten zijn.

Schadeloosstelling

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord Bizplay, zijn moederbedrijf, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, en zijn dochterondernemingen, filialen, adverteerders, licentiegevers, leveranciers of partners, (collectief "Bizplay en Partners") te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schuld, en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Service; (ii) uw schending van enige voorwaarde van deze Servicevoorwaarden; (iii) uw schending van enig recht van derden, inclusief zonder beperking enig auteursrecht, eigendomsrecht of privacy recht; of (iv) enige claim dat uw inhoud schade heeft veroorzaakt aan een derde partij. Deze verplichting tot verdediging en schadeloosstelling blijft ook na afloop van deze Servicevoorwaarden en uw gebruik van de Dienst bestaan.

Algemene Juridische Bepalingen

De Voorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen U en Bizplay, zijn van toepassing op Uw gebruik van de Dienst, en vervangen de eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen U en Bizplay in relatie tot de Dienst volledig. Alle overige servicevoorwaarden die Bizplay en haar dochtervennootschappen van tijd tot tijd kunnen hanteren zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de Voorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat, indien Bizplay een bepaald in de Voorwaarden neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of (rechts)middel waarover Bizplay op grond van enig toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, dit niet wordt opgevat als een officiële verklaring van afstand ten aanzien van de rechten van Bizplay, en dat die rechten of (rechts)middelen Bizplay nog steeds ter beschikking staan.

Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder de overige Voorwaarden aan te tasten. De resterende Voorwaarden zullen evenwel geldig en afdwingbaar blijven.

U erkent en gaat ermee akkoord dat elk lid van het concern waarvan Bizplay deel uitmaakt, derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden is, en dat dergelijke andere vennootschappen het recht zullen hebben om die Voorwaarden direct te handhaven en daarop direct een beroep te doen die hun een aanspraak (dan wel rechten) toekennen. Verder zal geen enkele andere persoon of vennootschap derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden zijn.

Op de Voorwaarden, alsmede op uw relatie met Bizplay ingevolge die Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. U en Bizplay komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te Amsterdam voor het beslechten van geschillen die uit de Voorwaarden voortvloeien. Niettemin gaat u ermee akkoord dat het Bizplay evengoed zal zijn toegestaan om in welk land dan ook een verzoek in te dienen voor een voorlopige voorziening (dan wel andere, gelijkwaardige soorten dringende juridische (rechts)middelen.

Arbitrage Bij Geschillen

U gaat ermee akkoord dat als U op enig moment vindt dat U een geschil heeft met ons U zich zult houden aan de volgende principes:

 1. U zult onze FAQ en andere online bronnen van informatie lezen om te zien of Uw vraag daarmee wordt beantwoord
 2. Als dat niet het geval is, zult U Uw vraag of probleem per email sturen aan support@bizplay.com
 3. Als dat niet het gewenste resultaat levert, zult U een aangetekende brief sturen naar Fred Raymondhof 1, 3543 HX Utrecht
 4. Als U na twee weken geen acceptabele oplossing voor Uw probleem is geboden, gaat U akkoord met het voorleggen van Uw probleem aan bindende arbitrage, uitgevoerd door een, door beide partijen geaccepteerde Arbiter in Nederland op Uw kosten. Als U in het gelijk wordt gesteld zullen wij de arbitrage kosten en de kosten van Uw advocaat, binnen de grenzen van de redelijkheid. Als wij in het gelijk worden gesteld, doet U hetzelfde voor ons.
 5. Door in te stemmen met deze Voorwaarden doet U expliciet afstand van Uw recht om Uw zaak voor te leggen aan een rechtbank.

Auteursrecht En Handelsmerkenrecht

De Inhoud van de Dienst, de handelsmerken en logo’s op de Dienst en onze website zijn het bezit van of gelicenseerd aan Bizplay en/of haar leveranciers en vallen onder het auteurs-, handelsmerk- en/of intellectueel eigendomsrecht.

Version History

 • 10 januari 2021: Punt 7 onder Inhoud toegevoegd, verschillende typefouten verbeterd
 • 10 mei 2019: Abonnement paragraaf toegevoegd, laatste tekstblok aan de Uw Acceptatie paragraaf toegevoegd
 • 20 april 2018: Verwijzing naar GDPR verklaring
 • 20 juni 2017: URL naar privacybeleid ververst
 • 1 december 2011: Eerste versie

Neem de snelste
route en ervaar het zelf

Er is geen betere manier om uit te vinden wat Bizplay voor jouw narrowcasting-behoeften kan betekenen dan het zelf vrijblijvend uit te proberen.